Call Name Chiaki

Date of Birth 

Data di Nascita

8 SEP 2016

8/09/2016

Land of Birth

Luogo di Nascita

Japan

Giappone

Colour

Colore

Black an Tan

Black an Tan

Displasya Check

Controllo displasia

In Corso

Kuroshio Go Yamagata Ishidasou  Kurotaka Go Matsue Kawabatasou  Kokushinhou Go Daitou Shinjousou 
Kuroyurihime Go Minami Takadasou
Bandai No Mikuro Go Bandai Hashimotosou  Bandai No Genyuu Go Bandai Hashimotosou 
Bandai Fujihime Go Bandai Hashimotosou
Megumi No Fukuhime Go Fujikinomichikarasou  Goma Fukuou Go Shounan Shimpuusou Seishou No Fukuryuu Go Seishou Miyabe
Hanahime Go Shounan Maruokasou
Megumi No Fukume Go Fujiki No Michikarasou  Aizu No Shidou Go Aizu Joushousou
Megumi No Toyokomachi Go Fujikino Michikarasou